สำหรับธุรกิจร้านค้าและบริการ การพัฒนาศักยภาพของ พนักงานขาย  (Sales Training) อยู่เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพของธุรกิจไว้คงเดิม การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และไม่ควรมองข้าม เพื่อให้พนักงานขายสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านการสร้างยอดขาย สร้างผลกำไรให้แก่ร้านค้ามากขึ้น 

 

Sales Training คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญสำหรับ พนักงานขาย!!?

Sales Training หรือการฝึกอบรมการขาย เป็นการเพิ่มศักยภาพให้พนักงานขาย (Sales) จากผู้ฝึกสอน (Sales Trainer) ที่มีประสบการณ์ด้านการขาย และมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของพนักงานขายเป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานขายสามารถเข้าใจกระบวนการขาย และนำเทคนิคที่สำคัญไปใช้พัฒนาองค์กรในอนาคตนั่นเอง

Sale training_พนักงานขาย_How to เทรนพนักงานขายหน้าร้านอย่างไร ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน

อยากพัฒนาศักยภาพ พนักงานขาย ควรเริ่มต้นอย่างไร?

1.ระบุความต้องการในการฝึกอบรม

ก่อนที่จะมีการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบจุดประสงค์ที่ชัดเจน จำเป็นต้องมีการกำหนดความต้องการ และความคาดหวังที่จะได้จากการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เช่น การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของพนักงาน ความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ และนำมาออกแบบแนวทางในการฝึกอบรมพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม จะช่วยให้เราสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมในการอบรมพนักงานได้ดียิ่งขึ้น มีการกำหนดขอบเขตการฝึกอบรมที่ชัดเจนตามสินค้า และบริการขององค์กร เพราะในแต่ละองค์กรมีการประกอบธุรกิจสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น สินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ พนักงานขายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสินค้าอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถอธิบาย และบอกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งประโยชน์ ส่วนประกอบ และวิธีการใช้งาน รวมถึงข้อบ่งชี้สำหรับผู้แพ้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายหากลูกค้า หรือผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้ว เกิดอาการแพ้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 

โดยวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมด้านการขาย ควรเน้นไปที่การให้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประสิทธิภาพ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ให้พนักงานขายได้เรียนรู้วิธีในการดูแล จัดระเบียบ และการใช้เครื่องมือในการขายได้อย่างเหมาะสม

 

3.เน้นการฝึกทักษะและเวิร์คชอปให้ทุกคนมีส่วนร่วม

การฝึกอบรมการขายที่ดีและเหมาะสม ควรมีกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมจริง เพราะการสอนทฤษฎีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเท่าการได้ลงมือปฏิบัติจริง ๆ การยกตัวอย่าง case study และฝึกฝนให้พนักงานได้ลงมือทำจะช่วยให้สามารถระบุจุดอ่อน จุดแข็งของพนักงานได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดความน่าเบื่อหน่ายจากเนื้อหาทฤษฎีที่ใช้ในการอบรม การมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน และการระดมความคิด  (Brainstroming) นอกจากจะช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นวิธีการละลายพฤติกรรมให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) อีกด้วย

workshop_พนักงานขาย_How to เทรนพนักงานขายหน้าร้านอย่างไร ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน

4.สร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรมและการแจกของรางวัล

เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมโดยมีของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนจะช่วยเป็นแรงใจให้พนักงานของคุณ การแจกของรางวัลนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน และช่วยให้กิจกรรมมีสีสันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสนุกมากให้กับกิจกรรมในครั้งนี้มากขึ้นกว่าเดิมเชียวล่ะ

 

5. มีการประเมินและให้คำแนะนำ

หลังการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เมื่อพนักงานได้เรียนรู้ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน การชี้แนะ และให้คำแนะนำก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น การประเมินประสิทธิภาพ และผลลัพทธ์การฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะดูจากวัตถุประสงค์ของการอบรมที่จัดขึ้นว่าตรงตามความต้องการ และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยการประเมินนั้นสามารถดำเนินได้จากการประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน การประเมินจากหัวหน้างาน และที่ขาดไปไม่ได้คือการประเมินกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งที่ได้จัดขึ้น เพื่อที่จะได้นำข้อมูลในแต่ละครั้งไปปรับปรุง และวางแผนการฝึกอมรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การฝึกอบรมศักยภาพพนักงานขาย มีความสำคัญอย่างไร

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมขาย (Sales) มากยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละคนในทีมได้อย่างดี
 • ช่วยให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Teamwork
 • ทำให้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาให้พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รักษามาตรฐานการบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และลูกค้าเกิดความประทับใจมากขึ้น

 

Sales Tranning เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ดำเนินการด้วยพนักงานขายเป็นปัจจัยหลักอย่าง ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจบริการ เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมขายด้วยกระบวนการ Sales Tranning จะช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้ และกำไรเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย

 

สำหรับร้านค้า เมื่อมีทีมขายที่เก่งแล้วก็ต้องมีระบบบริหารจัดการร้านค้าที่ดีด้วยเช่นกัน MultiOne จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกให้พนักงานขายให้สามารถขายสินค้าได้อย่างไม่สะดุด ช่วยบริหารจัดการร้านค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมการขายสินค้าหน้าร้าน ทั้งร้านค้าปลีก ร้านรับฝากขายและร้านมัลติแบรนด์

บทความแนะนำ

9 ขั้นตอนการเตรียม เปิดร้านขายของ ให้ขายดีมีกำไร ต้องรู้อะไรบ้าง

ระบบขายหน้าร้าน MultiOne เครื่องมือสำคัญตอบโจทย์ร้านค้าในยุคใหม่

ระบบจัดการร้านค้ามัลติแบรนด์ และร้านค้ารับฝากขาย

MultiOne Platform เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

 

แพลตฟอร์มระบบจัดการร้านมัลติแบรนด์ ร้านค้าปลีก และร้านค้ารับฝากขายสินค้าจากหลายแบรนด์ ที่จะมาช่วยให้การจัดการร้านค้าสะดวกสบายขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ลดความผิดพลาดการจัดการสินค้า เพิ่มรายได้ และประเภทของสินค้าภายในร้าน จากการรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ดังในระบบ

แหล่งพบปะของร้านค้าออนไลน์ และออฟไลน์ พาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้คุณขายได้มากขึ้น ผ่านการฝากขายยุคใหม่

การันตีด้วยพาร์ทเนอร์ร้านค้าดัง ขายดีที่ใช้ระบบมากกว่า 30 ร้านค้า และแบรนด์ดังที่ฝากขายผ่านระบบมากกว่า 2,000 แบรนด์

ระบบฟังก์ชันหลักสำหรับร้านค้าพาร์ทเนอร์ของ MultiOne ที่ช่วยให้การบริหารจัดการร้านค้าเป็นเรื่องง่าย 

 

 • ระบบ POS แคชเชียร์และจัดการร้านค้าใช้งานง่าย
 • จัดการสต็อกสินค้า แยกรายแบรนด์ เช็คสะดวก
 • ร้านจัดการส่วนลด โปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ได้หลากหลาย
 • ออกบาร์โค้ด เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องยิงบาร์โค้ด
 • มีระบบการใช้งานสำหรับพนักงาน
 • ออกเอกสารทางบัญชี
 • ระบบ Import Export ข้อมูล
 • จัดการข้อมูลลูกค้า และสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายวัน รายเดือน แยกรายแบรนด์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและช่องทางจำหน่าย

และเรายังมีฟังก์ชันอีกมากมายสำหรับแบรนด์สินค้าที่มาลงฝากขาย ด้วยระบบที่ออกแบบมาให้ร้านค้าเจอกับแบรนด์ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการส่ง เช็ค และจัดการสินค้าฝากขาย ร้านค้าสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับหน้าร้านของคุณได้ง่าย ๆ ผ่านระบบบนแพลตฟอร์มของเรา

สนใจเป็นร้านค้าพาร์ทเนอร์ คลิกที่นี่ 

สนใจลงฝากขายสินค้า คลิกที่นี่ 

หรือ INBOX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ MultiOne 

 

Learn More